Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school. Ook moet er op ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid van het dagverblijf. Omdat de Fontein zowel onderwijs als opvang biedt, hebben wij gekozen de MR en OC samen te voegen. Wij noemen dit de Kindcentrumraad (KCR).

Wat doet de kindcentrumraad?

De Kindcentrumraad praat mee over alles wat met de Fontein te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de KCR. De KCR heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, dat wil zeggen dat ze JA of NEE kan zeggen tegen bepaalde besluiten (bijvoorbeeld over het schoolplan, schoolgids, schoolreglement, besteding van de vrijwillige ouderbijdrage). Op andere onderwerpen heeft de Kindcentrumraad adviesrecht (bijvoorbeeld toekomstplannen voor de school, fusieplannen, aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van personeel). De directie moet serieus reageren op ieder advies dat de Kindcentrumraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Ook mag de Kindcentrumraad ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven aan het bestuur.

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’. Alle rechten van de oudercommissie staan in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’.

Contact

Heb je suggesties of ideeën voor de KCR, of wil je zaken kwijt waarvan je vindt dat ze in de Kindcentrumraad besproken moeten worden, neem dan contact op met de KCR.

Wij vinden het wel belangrijk dat eerst is geprobeerd om met de betrokken personen (directie, leerkracht of pedagogische medewerker) in gesprek te gaan. Vaak is dit de kortste en makkelijkste weg om problemen op te lossen. Als dat niet leidt tot de gewenste oplossing, dan is er een klachtencommissie en kan gebruik worden gemaakt van een van klachtenregelingen.

De Kindcentrumraad is per mail bereikbaar: kcrdefontein@archipelprimair.nl

In schooljaar 23/24 zitten de volgende personen in de kindcentrumraad;

Namens de ouders:

  • Liselotte Bobbink
  • Matheusz Geurkink
  • Marloes van Velden

Namens het personeel:

  • Jan Willem van der Vegt
  • Niels de Vries
  • Barbara Slijkhuis
  • Cedy Aksel.